Horní menu

Drobečková navigace

O nás > Projekty

Projekty

Vážení odběratelé tepla.
 
Chci vás informovat o provozu a využití zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, jinak také tzv. kogenerační jednotky, které využíváme v našem teplárenském provozu. Jedná se o soustrojí, kdy spalovací motor, jehož palivem je zemní plyn, pohání elektrický generátor.
Toto zařízení vyrábí primárně elektřinu a teplo je zde jako druhotný produkt. Teplo z takového zařízení je díky tomu vyrobeno za nižší cenu, než je možno vyrobit teplo z klasických plynových kotlů.
První takové zařízení je v provozu od listopadu 2020 na kotelně Bezručova č.p. 580. Jeho elektrický výkon je 999kWel, tepelný výkon 1 292kWt
Tímto byl navýšen celkový tepelný výkon kotelny z původních 2 750kWt na 4 042kWt. Druhé zařízení zahájilo zkušební provoz v březnu 2023 na kotelně Husova č.p. 469. Jeho elektrický výkon je 400kWe, tepelný výkon 572kWt. Tímto byl navýšen celkový tepelný výkon kotelny z původních 1 000kWt na 1 572kWt.
Provozovatelem obou těchto zařízení je společnost E.ON Energie a.s., která má u nás tato zařízení nainstalována a od které toto levnější teplo nakupujeme.
I díky těmto u nás provozovaným energetickým zařízením, předběžná cena tepla pro rok 2023 vychází: 1 200,-Kč s DPH za 1GJ tepla.
 
Pokud bychom tato zařízení u nás neměli nainstalována, tak by předběžná cena tepla pro rok 2023 vycházela: 1 450,-Kč s DPH za 1GJ tepla.
 
Scholz Ota
jednatel společnosti
 

Vážení odběratelé tepla,

Na základě informace z Ministerstva průmyslu a obchodu, ve vazbě na Nařízení vlády č. 298/2022 ze dne 5.října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, sdělujeme následující. Naše teplárenská společnost, vlastněná jediným společníkem Městem Vrbno pod Pradědem, spadá dle dostupných informací do kategorie zákazníků, na které se vztahuje maximálně stanovená cena plynu dle výše uvedeného nařízení. Toto stanovení maximální ceny plynu a elektřiny je pro dodávky uskutečňované v období od 1.1.2023 do 31.12.2023. Předběžná cena tepla pro rok 2023 bude kalkulována v souladu s platnou legislativou, v závislosti na těchto cenách.
Předběžně kalkulovaná cena tepla pro rok 2023 (1.1.2023 až 31.12.2023) je stanovena na: 1 200,-Kč s DPH.

Scholz Ota
jednatel společnosti

 

Vážení odběratelé tepla, vážení občané města Vrbno pod Pradědem.

Chci vám tímto doplnit informaci o zvýšení ceny tepla od 1.10.2022, na to navazujícího konečného vyúčtování tepla za rok 2022.
Na základě četných dotazů, jak bude promítnuta dvojí cena tepla do vyúčtování, vám níže odpovím. Naše společnost provádí pravidelné měsíční odpisy spotřeby plynu na jednotlivých kotelnách a dále také pravidelné měsíční odpisy dodávek tepla do všech odběrných míst. Na základě těchto údajů víme dodávky tepla za období 01 - 09.2022 a budeme vědět dodávky tepla za období 10 - 12.2022. Vše po jednotlivých měsících. Je potřeba si ale uvědomit, že jak cena za první tři čtvrtletí roku, tak i cena za poslední čtvrtletí, byla stanovena jako cena ,,předběžná“. Skutečná cena tepla za rok 2022 bude stanovena na základě skutečně vynaložených nákladů na výrobu a rozvod tepla, v závislosti na skutečných dodávkách tepla. Vše je vždy v souladu s příslušným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Cena tepla je cena regulovaná, pro kterou platí závazný postup její kalkulace. Na vašem vyúčtování proto uvidíte pouze jednu konečnou cenu tepla za rok 2022.
Tato cena bude a musí pravdivě zohledňovat skutečný poměr nákladů na výrobu a rozvod tepla, na skutečně dodané teplo.

Scholz Ota
jednatel společnosti

 

Tisková zpráva ERÚ

 

Vážení občané města Vrbno pod Pradědem. Tak, jak jsem již v minulosti několikrát informoval, byly v roce 2021 vybudovány nové rozvody tepla pro soustavu centrálního zásobování teplem. Díky tomu byla propojena kotelna na ulici Bezručova č.p. 580 s teplovodem z kotelny na nám. Sv. Michala č.p. 560. Vzájemné propojení teplovodů bylo provedeno v suterénu domu č.p. 510 na nám. Sv. Michala. V malé části těchto suterénních prostor byla vybudována výměníková stanice tepla, včetně ohřevu teplé vody. Díky tomuto zařízení mohla být zrušena stávající, zastaralá kotelna na nám. Sv. Michala. Ve stejné období, mimo topnou sezónu, také proběhla výměna nevyhovujících páteřního rozvodů tepla v objektech č.p. 503 až č.p. 508. Hlavní část díla, která byla pro všechny občany při výstavbě viditelná a která se spousty z vás nějakým způsobem dotkla, je ovšem samotná podzemní trasa teplovodů. Počátek trasy je v kotelně na ulici Bezručova č.p. 580, odkud prochází křížením této ulice, směrem před budovu základní školy č.3.. Dále trasa teplovodu pokračuje v celé délce ulice Komenského, až k základní škole č.2, kde se stáčí ostře do leva na ulici Jiráskova. Mezi základní školou č.3 a volejbalovým kurtem došlo dále k napojení teplovodu pro tělocvičnu a základní školu č.4.. Zde vede trasa teplovodu přes zahradu školy. Poslední část trasy vede od základní školy č.2, po levé straně ulice Jiráskova, směrem do objektu nám. Sv. Michala č.p. 510. V průběhu zimních měsíců bylo nutno provést seřízení – vyvážení celého nového systému, tak aby bylo dílo plně funkční. Dále vám chci sdělit, že po nemalém úsilí se mi podařilo na toto dílo vyřídit dotaci. Díky tomu byla část financována za podpory Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Rekonstrukce a doplnění czt

Situační výkres

Oznámení o zvýšení ceny tepla 10 - 12.2022-page-001.jpg